ระบบสารบรรณ ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

[ Login ก่อน ] :: Last Update : 20 May 2567

    เลขที่ออก
เรื่อง
หมวดหมู่
   
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร รพ.จุฬาลงกรณ์ ---
อธ.337/2567 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "Acumed Ankle3 and Mini Calcaneal Fracture System: Ankle 3 Plate" บ.Phoenix Surgical Equipment (Thailand) Co.Ltd. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.676/2566 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้า เพื่อจำหน่ายในรพ. เจลป้องกันผังผืดและห้ามเลือด บ.ไท้เส กรุ๊ป จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝบง.179/66 การใช้แบบฟอร์มอิเล็กครอนิกส์ (E-Form) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.675/2566 แบบฟอร์มเสนอเวชภัณฑ์ "วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอ/หน้าอก/หรือเอว บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.673/2566 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง" บริษัท ไบรท์ แอดวานซ็ เทค จำกัด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.659/2566 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ.จุฬาฯ 1. หัวจี้ใต้น้ำ 2.หัวกรอกระดูกสันหลัง บ.ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝลข.19862/2566 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานแบบฟอร์มการขอให้ระบบ FMIS แบบเดิม เป็นแบบฟอร์มการขอให้ระบบ FMIS e-Form ผ่านระบบสารบรรณฯ (Saraban 2.0) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.873/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับดรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางเพ็ญ ถกลสุเวช HN.285507/65 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.852/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับรพ.จุฬาลงกรณ์ นางศิรินันท์ เปี่ยมกุลวนิช HN.275567/65 อ.โชติตะวันณ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.851/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับรพ.จุฬาลงกรณ์ นางปราณี ชัยนภาพร HN.12219/65 อ.โชติตะวันณ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.811-65 เรื่อง ขออนุมัติแบบฟอร์มเข้าเวชภัณฑ์ของบริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.822/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับ รพ. "นางอรนุช คล้ายวงศ์" HN.360890/57 Evenity อ.ทวีชัย 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.791/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "ถุงรองรับสารคัดหลั่งแบบฆ่าเชื้อได้ ชนิดใช้แล้วทิ้ง" บ.โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.792/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าฝ่ายเวชภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในรพ.จุฬาลงกรณ์ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.747/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่วยในรพ.จุฬาฯ "อุปกรณ์เชื่อมต่อแท่งโลหะดามกระดูกสันหลัง (Ral Connector)" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.716/2565 ส่งแบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำฯ ที่ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง ประจำปี 2565 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.712/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่วยในรพ.จุฬาลงกรณ์ "ผลิตภัณฑ์ปิดแผล (Wound dressing) บ.ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ. 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 1525/2565 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์มเอกสารสำแดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน อ.ชินดนัย หงสประภาส 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.662/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ "นางณัฐวิณี กิตติวนิชย์กุล" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.658/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ "นางบุญเหลือ ปัจจัย" HN.48899/42 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.604/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่าย "แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดกว้างแบบมตัวล็อคและไม่มีตัวล็อคที่มีผิวสัมผัสกระดูกน้อย" " บ. Skipa Med 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.603/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่าย "โลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก" บ. Skipa Med 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.478/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าฝ่ายเวชภัณฑ์เพื่อจำหน่าย "อุปกรณ์เชื่อมปิดหลลอดเลือด" บ.โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
"ด่วน" ศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ 269/2565 ขอให้คณะกรรมการห้องผ่าตัดพิจารณาแบบฟอร์มารเลื่อนผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.449/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัช นางจันทนา สุนทรศิริพจน์ HN.54948/61 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.389/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัช ตำรับรพ. นายวุฒิ สุนทรานนท์ HN.73504/49 อ.กฤษณ์ เจริญลาภ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.375/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับรพ.จุฬาฯ นางสิริกร ชยกิจ HN.55673/52 อ.วรวรรธน์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.374/2565 แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าฝ่ายเพื่อจำหน่ายในรพ. "DBM 1cc." บ.มีแอนด์เอช (ประเทศไทย) จำกัด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.359/2565 แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ยานอกเภสัชตำรับรพ. ศ.กิตติคุณดร.สมชาย โอสุวรรณ HN.7573/41 อ.ทวีชัย 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท.242/2567 ขอนุมัติ ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ ร่วมดำเนินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2567 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
ชท.72/2567 ขออนุมัติบุคลากร (ผศ.นพ.สีหธัช, ผศ.(พิเศษ) นพ.ชวรินทร์ ) เข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย (THKS สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 7.1 บริการวิชาการ ร่วมประชุม
รพอท.242/2567 ขออนุมัติบุคคลากร (นพ.ชวรินทร์ อมเรศ) เข้าร่วมดำเนินการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.340/2567 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการ ODS ครั้งที่ 3/2567 พฤ.30 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว.64.24/0375 เรื่อง ขอขอบคุณและขอรับนิสิตประสบการณ์กลับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 8 มกราคม -3 พฤษภาคม 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศป 022/2567 ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 (MDCU Congress 2024) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศป 024/2567 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี คร้้งที่ 60 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว.64.13/2567 เรื่อง ขอส่งข้อสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งและนัดวันเพื่อสอบสัมภาษณ์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
CUH101
-05/2567 ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 21 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.338/2567
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการ ODS (One Day Surgery) Service ครั้งที่ 3/2567 พฤ.30 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.339/2567
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการ ODS (One Day Surgery) Service 8 ครั้งที่ 3/2567 พฤ.30 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศป 024/2567
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 60 (MDCU Congress 2024) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศป 022/2567
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 9174-2567
ยืนยันกำหนดการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนเข้าศึกษาฯ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 918/2567
รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ ยืนยันกำหนดการสอบสัมภาษณ์รับนักเรียนเข้าศึกษาฯ อ.28 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 257/2567
นิสิตแพทย์ต่างประเทศ Ms.Holly May Crawford มาดูงานวันที่ 8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 255/2567
นิสิตแพทย์ต่างประเทศ Mr.Naree Achara Svaasti-Salee มาดูงานวันที่ 27 มกราคม 68 - 21 กุมภาพันธ์ 68 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท.17/2567
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ The Combined Meeting of TOSSM & JSOA 2024 ระหว่างวันที่ 4-6 กค 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.337/2567
แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "Acumed Ankle3 and Mini Calcaneal Fracture System: Ankle 3 Plate" บ.Phoenix Surgical Equipment (Thailand) Co.Ltd. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 242/2567
ขออนุมัติบุคลากร วันที่ 4-7 มิ.ย. 67 อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.336/2567
แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "ReJoin Titanium Suture Anchor" บ.Phoenix Surgical Equipment (Thailand) Co.Ltd. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.329/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอ.แพทย์ให้คำปรึกษานอกเวลา เม.ย.67 เป็นเงิน 1,800 บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.328/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอ.แพทย์ทำผ่าตัดไม่แล้วเสร็จ เม.ย.67 เป็นเงิน 10,000 บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.304/2567
ขอส่งเอกสารการจ้างอาจารย์อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณา (ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.305/2567
ขอส่งเอกสารการจ้างอาจารย์อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณา (ศ.นพ.อารี ตนาวลี) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท. 242/2567
ขออนุมัติบุคลากร วันที่ 7 มิ.ย. 67 ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
13030
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดกระดูก นายปิยพันธ์ สมพังใจ 4-14 มิ.ย.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ลับ ที่ 193/2567
ขอแจ้งผลการสอบรายวิชากลาง 3 รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ 00032/2567
ขออนุมัติบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรมจากสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566-2567 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
รง 0608/1613
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ครั้งที่ 5/2567 (รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข) 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
บค 1667/2567
ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้ได้รบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 "นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศอส.ที่ 129/2567
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้วยหลักการยศาสตร์ : การยศาสตร์ในสำนักงาน 13-14 มิ.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ต.ค.66-ก.พ.67 นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
252/2567
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ.2567 ศ.17 พ.ค.67 (ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ปก.102/2567
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดการความรู้ "ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" พ.29 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
203/2567
เชิญร่วมส่งผลงานเข้านำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ รพ.จุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2567 "Spirit and Quality of KCMH บริการด้วยใจ คุณภาพและปลอดภัย จากชาวจุฬา" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.330/2567
รายงานประจำเดือน เมษายน 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
CUH085
CUH 085-05/2567 ด่วนมาก CUH 085-05/2567 ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 เพื่อสำรวจการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 15-16 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13
/พิเศษ ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโดยมติเวียน ครั้งที่ 9/2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศมร.249/2567
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อแพทย์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งและระบบทะเบียนมะเร็ง (Tumor Registry) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ECC 176/2567
สำรวจความต้องการในการยื่นข้อเสนอของบประมาณโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ.2569 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศบส 471/2567
ด่วนที่สุด ศบส 471/2567 ขอรายชื่อผู้ประสานงานเมื่อผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ฝังในร่างกายตรวจ MRI 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝกง.1986
แจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก น.ส.วิภาวดี สมอุ่มจารย์ 36,656.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.332/2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืม IPAD ในการใช้สอบแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 15 พค.67 จำนวน 50 เครื่อง 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.331/2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ อปร.ชั้น 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00-12.00 น. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ที่ 22/2567 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 จ.27 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝลข.12894/2567
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบ 110 ปี พฤ.30 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
871/2567
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการรับนิสิตเรียนรายวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 17/2567
ขอเรียนเชิญเป็น Speaker วันที่ 6 ก.ค. 67 ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิ.ย. 67 (อ.ประวิทย์ , อ.ภพ) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.327/2567
ใบสำคัญรับเงินค่าแพทย์ Part Time (500 บ/ชม) เมษายน 2567 เป็นเงิน 11,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
882/2567
ด่วนที่สุด วิชาการ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมงานสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ รุ่นที่ 80 ครั้งที่ 1 และ กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง 27 พ.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.325/2567
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก พร้อมหน้ากาก ของ นพ.ชินวัตร โคว้ธนพงศ์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท. 17/2567
ขอเรียนเชิญเป็น Speaker และ Moderator วันที่ 4 ก.ค. 67 ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปชส 256/2567
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.333/2567
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก พร้อมหน้ากาก ของ นางสุกัญญา หงสประภาส มารดา ชอง อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 242/2567
นักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนในโครงการ IFMSA ขอมาศึกษาดูงาน Ms.Julie Gabriella Ahlqvist 3-28 มิ.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รง 0608/1613
ขอเชิญประชุม วันที่ 16 พ.ค. 67 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ชท. 72/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย (THKS สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 (อ.สีหธัช , อ.ชวรินทร์) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปชส 237/2567
ด่วนมาก ขอเชิญร่มงานแถลงข่าวแพทย์จุฬาฯ จับมือ องค์การเภสัชกรรม เตรียมผลิตยาแอนติบอดีรักษามะเร็งเพื่อวิจัยในมนุษย์ พ.15 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศทส 7/2567
ขอเชิญประชุม พฤ.30 พ.ค. 67 "ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
195/2567
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ขอเชิญเข้าร่วมฟังอบรมเรื่อง "มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2567" พ.29 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศบส.ที่440-1
ปกปิด IR ศบส.ที่440 และ ศบส.ที่ 441 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.39/1887
ขอส่งรายงานทะเบียนอาจารย์ เดือนเมษายน 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-
ขอความอนุเคราะห์จัดอาจารย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่ายและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3-4 ท่าน 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/03109
ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล อาจารยมิตต์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.307/2567
ขออนุมัติในหลักการหมวดใช้สอยค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการโครงการรหัสประกาศ RES_66_237_30_064 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.306/2567
ขออนุมัติในหลักการหมวดใช้สอยค่าจ้างเหมาบริการตลอดโครงการ สำหรับแพทย์ผู้ตรวจประเมิน โครงการรหัสประกาศ RES_66_237_30_064 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
12389
ขออนุมัติตัวบุคลากรเป็นกรรมการผู้คุมสอบ OSCE อ.นน จารุเธียร วันที่ 6 มิ.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
11963
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสภากาขชาดไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่ามัญ ประจำปี 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
12423
ขอเรียนเขิญเข้าร่วมเป็น Instructor งาน ACL & Complex Meniscal Procedures Workshop 2024 อ.ธันว์ 23-24 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
11963
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสภากาขชาดไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่ามัญ ประจำปี 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝบค.5579
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2567 และขอให้สำรวจรายนามแพทย์ฯที่ประสงค์เข้าร่วมพิธี 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/03102
การจ้างในหมวดค่าใช้สอยที่ต้องเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/03101
ขอแจ้งกำหนดการปิดรับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกของในคลังพัสดุ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
190/2567
กำหนดย้ายการให้บริการคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 16-22 ส.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
193/2567
ปิดให้บริการคลินิกกระดูกทั่วไป และคลินิกกระดูกเฉพาะทาง ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อาคาร ภปร ชั้น 5 วันที่ 31 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศยอ.20/2567
จัดส่งหนังสือยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2568 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
047-05/2567
CUH 047-05/2567 ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 และ 11 โซนเอ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบ ปรับอากาศ 19 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
027-05/2567
CUH 027-05/2567 ขอเข้าล้างลงแว็กพื้นกระเบื้องยาง ภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 (แผน 6 เดือน) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.275/2567
ขอส่งงบรายได้-รายจ่าย โครงการฝึกอบรมฯ เดือนมกราคม 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท 220/2567
ขออนมุัติบุคลากรในสังกัด ผรศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์) ร่วมเป็นกรรมการร่วมตรวจข้อสอบอัตนัยสั้น (SEQ) Year 4 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.320/2567
ขอความอนุเคราะห์กั้นที่จอดรถบริเวณ ตึกอนันทมหิดล วันที่ 20 มิย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.319/2567
ขอความอนุเคราะห์กั้นที่จอดรถบริเวณ ตึกอนันทมหิดล วันที่ 20 มิย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.317/2567
ขออนุมัติที่จอดรถบริเวณข้างตึกรัตนวิทยาพัฒน์ จ.13 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.315/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ รศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ วันที่ 18-25 พค 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.317/2567
ขออนุมัติที่จอดรถบริเวณข้างตึกรัตนวิทยาพัฒน์ วันที่ 13 พค 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
327/2567
วิสัญญีวิทยา- ของดรับปรึกษาการเปิดเส้นเลือดดำส่วยปลาย (peripheral intravenous access) นอกห้องผ่าตัด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ขอส่งรายงานผู้ป่วยนอกเฉพาะทางผู้ป่วยนอก เดือน เมษายน 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ปชส.228/2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงาน (เพิ่ม) วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน 27 แฟ้ม ลว.3 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ใบสำคัญรับเงิน "นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์" ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ต.ค.66-ก.พ.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ใบสำคัญรับเงิน "นพ.ภพ เหลืองจามีกร" ค่าตอบแทนแพทย์ในการตรวจความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ก.ค.66-พ.ย.66 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ
วก 228/2567
ขอยกเลิกการมาศึกษาดูงานของนิสิตแพทย์ต่างประเทศ "Ms.Finlay Helen Chandler" 22 เม.ย.-31 พ.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 222/2567
ขอยกเลิกการมาศึกษาดูงานของนิสิตแพทย์ต่างประเทศ "Mr.Noel Easow Biju" 22 เม.ย.-31 พ.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
155/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ GA65/62 "ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
156/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ GA65/62 "รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
012-05/2567
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 และ 11 โซนเอ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 10 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ฝวร.160/67
ขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เดือนมีนาคม 2567 "อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงษ์" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.2.1/0410
กำหนดการการสร้าง Course Syllabus และการทำแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ myCourseVille สำหรับระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
12256
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัยสั้น (SEQ) "นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์" อ.21 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.108/2566
ขอรับการบริการหลักสูตรภาษาอังกฤษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
กภก.683/2567
ขอเชิญคณะอนุกรรมการ Medication Redonciliation เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ครั้่งที่ 3/2567 9 พ.ค. 67 "อ.พัชราภา, หน.แพทย์ประจำบ้าน" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 220/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัยสั้น (SEQ) Year 4 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รศ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
12148
สารบรรณ : ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร "อ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล" จ.10 มิ.ย. 67 วชิรพยาบาล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ314/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมงาน S+N ARISE Symposium-Augmenting Orthopedic 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ313/2567
อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส ขออนุมัติลากิจเพื่อไปดูสถานศึกษาให้บุตร ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 21-28 พค 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 202/2567
ขออนุมัติตัวบุดลากรเป็นกรรมการผู้คุมสอบ OSCE วันที่ 6 มิ.ย. 67 (อ.ภพ , อ.ชินดนัย) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
747/2567
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/02945
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2567 ศ.3 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.314/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ศ.นพ.อารี ตนาวลี วันที่ 14-19 พค 67 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
อธ.313/2567
ขออนุมัติลากิจ อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส วันที่ 21-28 พค 67 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
อธ.309/2567
ขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ "อ.นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์" 25-27 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.312/2567
ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทน (ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ) วันที่ 18-25 พค 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.272/2567
ขออนุมัติเบิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก และหน้ากาก อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-
แบบฟอร์มหัวกระดาษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Update 1 พค 2567) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 206/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมตรวจข้อสอบอัตนัยสั้น (SEQ) วันที่ 20 พ.ค. 67 อ.ดร.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝศศ.399/2567
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การใช้่ Surgical ICU พ.1 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.311/2567
แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้าฝ่ายเวชภัณฑ์ Bone Cemtn บริษัท เมดิคเทคอินโนเวชั่น 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-
ขอนำส่งบัตรประจำตัวบุคลากรสภากาชาดไทย สำหรับบุคลากรรพ.จุฬาฯ "นพ.ชวรินทร์ อมเรศ" บัตรขาว 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศอส.ที่ 114/2567
ขอเชิญบุคลากรตามรายามแนบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) (สำหรับผู้ใหญ่) สำหรับุร่น 67/1 (เก็บตก) 9 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
191/2567
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการห้องผ่าตัด รพ.จุฬาฯ ครั้งที่ 2/2567 จ.13 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.301/2567
เรื่อง ขออนุมัติสถานใช้อาคารแพทยพัฒน์ วันที่ 8-9 พค 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.277/2567
ขอความอนุเคราะห์จองห้องพักสำหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ห้อง 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 78.07/01807
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินตำราที่ส่งเข้าประกวดรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปก 95/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี และขอส่งผลการสำรวจคาดหวังของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
11254
สารบรรณ : ขอรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพในหอผู้ป่วยวิกฤต ประจำเดือน มีนาคม 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศอส.112/2567
ด่วนที่สุด : ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
8207
ขอรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพในหอผู้ป่วยวิกฤต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.299/2567
ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ขออนุมัติลากิจเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีย) ระหว่าง วันที่ 1-11 มิย 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/02157
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรผู้เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 7.1 งานบริการวิชาการ
อธ.302/2567
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร "ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย" 2 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-
รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2567 4.2.2 ต่อยอด
อธ.300/2567
เรื่อง ขอเชิญ อ.นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ มาบรรยายในวันที่ 26 เมย.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท.203/2567
เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน Resident Paper Contest 2024 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.294/2567
เรื่อง ขออนุมัติส่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าฝึกอบรม นพ.อานันท์ วิวัฒน์บวร วันที่ 1-31 พค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.297/2567
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการหลังปริญญา Post grad ปีอบรม 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.276/2567
เรือง ขออนุมัติต่ออายุนักวิจัยพันธมิตร ปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.286/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 9 พฤษภาคม 67 (สาย Hand) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.285/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 67 (สาย Hand) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.274/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24-25 เมษายน 2567 (สาย sport) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
759/2567
วิชาการ ขอส่งรายชื่อ และรูปถ่ายนิสิตแพทย์ชั้นปีกที่ 5 ปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
---
วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่้ 1/2567 จ.29 เม.ย. 67 "ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.299/2567
ขออนุมัติลากิจเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล วันที่ 31 พค - 16 มิย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อย 0083/2567
ขอเชิญ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ เป็นวิทยากรสอนรายวิชามูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ (Evidence-Based Medicine) ปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
745/2567
วิชาการ | ขอเชิญ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 วันที่ 15 พค 2567 7.1 งานบริการวิชาการ ร่วมประชุม
อธ.296/2567
ขออนุมัติทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของ นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
746/2567
วิชาการ | ขอเชิญเป็นกรรมการสัมภาษณ์ อ.28 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศยอ.18/2567
ด่วนที่สุด | ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องโปรแกรมตารางการออกตรวจของแพทย์ จ.29 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รง 0606/67
ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ครั้งที่ 4/2567 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.290/2567
ขอเบิกเงินของทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (งวดที่ 1) อ.ดร.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล 7.1 ร่วมประชุม
ฝกง.1773
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการที่ต้องขออนุมัติก่อนการให้บริการ (Pre-Authorized: PA) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก.17/2567
ด่วนที่สุด | ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเวชกรรม ครั้งที่ 2/2567 พฤ.25 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝวร.153/67
ขอส่งรายงานอัตราการนำส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำน่าย 7 วันและ 15 วัน ประจำเดือน พ.ย.66-มี.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ลว.04651/2567
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2567 (ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
ติดตั้ง com รพ. วันที่ 24 เมษายน 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
747/2567
วิชาการ | ขอความอนะเคราะห์อาจารย์ในภาควิชาเป็นกรรมการสัมภาษณ์ อ.28 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.284/2567
บันทึกขออนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (โครงการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จ.29 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
746/2567
วิชาการ | ขอเชิญเป็นกรรมการสัมภาษณ์ อ.28 พ.ค. 67 (ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
------
ใบฎีกาจ่ายเวชภัณฑ์ (Mask) จำนวน 267 ห่อ ลว.23/4/67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.276/2567
ขออนุมัติต่ออายุนักวิจัยพันธมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.291/2567
ขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อใช้ในงานวิจัย นพ.พาทิศ สิริชัชนินทร์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.289/2567
ขอส่งรายงานค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2 เพื่อเบิกเงินงวดที่ 2 โครงการวิจัยทุนรัชดาฯ เลขที่ทุน RA66/029 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศ.0478/2567
เรื่อง ขอส่งแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ของ พญ.ปณิชา เหมวิภาต 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
CUH116-04/67
เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/02198
การประเมินผลทดลองงานและต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อ.ดร.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อย.0083/2567
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชามูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ (Evidence-Based Medicine) ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รง 0608/ว.7
ขอเชิญประชุม วันที่ 25 เม.ย. 67 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
----
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน 26 แฟ้ม ลว.22 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
ศูนย์บริหารระบบกายภาพอาคารพิเศษ 2 เลขที่ 123/67 ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 3" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
749/2567
ด่วนที่สุด วิชาการ | ขออนุมัติอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมการประชุม พฤ.25 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 205/2567
ขอยกเลิกการมาศึกษาดูงานของนิสิตแพทย์ต่างประเทศ Mr.Henry Michael Devid Beckett 27 มี.ค. - 8 พ.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
745/2567
วิชาการ || ขอเชิญประชุม พ.15 พ.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
CUH099-04/67
ขอให้แจ้งยกเลิกสิทธิ์บัตร RFID ในการเข้าพื้นที่อาคารรัตนฯ ของนิสิตแพทย์ที่เรียนจบปีการศึกษา 2566 และเปิดสิทธิ์การเข้าพื้นที่ฯ ให้กับนิสิตแพทย์เข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
----
อว 660301.6.2.14/817 ขอยกเลิกเข้าศึกษาในรายวิชาส่งเสริมสมรรถนะ วันที่ 6-19 พ.ค. 67 นายกฤตพจน์ สุตัณฑวิบูลย์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ269/2567
ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-27 พค 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ 263/2567
ศ.นพ.อารี ตนาวลี ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากร ณ เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 30 พค - 3 มิย 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ 270/2567
ขออนุมัติไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 22-24 พค 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ268/2567
ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 12-26 พค 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
703/2567
วิชาการ | การประมวลผลการศึกษา ระบบ RegChula Grading ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ระบบทวิภาค 7.1 บริการวิชาการ ร่วมประชุม
กสพท 109/2567
ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 730/2567
ด่วนที่สุด | พิจารณามติเวียนเกรดกลุ่มวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 729/2567
ด่วนที่สุด| ยืนยันกำหนดการสำหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์ รศ.นพ.วีรศักดิ์ อ.23 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/พิเศษ
ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโดยมติเวียน ครั้งที่ 8/2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
ส่งคืนแฟ้มเวชระเบียน (แฟ้มม่วง) จำนวน 28 แฟ้ม ลว.18 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.275/2567
เรื่อง ขอส่งงบรายได้-รายจ่าย โครงการฝึกอบรม THOFAS 12 มค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศรว.88/2567
ขอส่งรายชื่ออาจารย์คุมสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 รอบพิเศษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ฝ.บค. 4637/2567
(สว. 354/67) ขอความร่วมมือในการสำรวจขนาดเสื้อโปโล สีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.283/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าบริการประกันสุขภาพเอกชน (Claim ตรง) 300 มี.ค.67 เป็นเงิน 1,500.- 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.282/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าบริการประกันสุขภาพเอกชน ในเวลา มี.ค.67 เป็นเงิน 2,700.- 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.281/2567
ใบสำคัญรับเงินค่า อ.แพทย์ให้คำปรึกษานอกเวลา มี.ค.67 เป็นเงิน 1,200.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.280/2567
ใบสำคัญรับเงินค่า อ.แพทย์ให้คำปรึกษานอกเวลา ก.พ.67 เป็นเงิน 1,200.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.279/2567
ใบสำคัญรับเงินค่า อ.แพทย์ทำผ่าตัดนอกเวลา ก.พ.67 เป็นเงิน 2,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝผปส.73/2567
ด่วนที่สุด | ขอเชิญประชุมหารือเรื่องสรุป Requirement การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก Extended OPD อ.23 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 3 วันที่ 14-17 พ.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
587/2567
วิชาการ | ส่งรายชื่อ (รศ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ) เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและตรวจสุขภาพเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ปก 83/2567
ส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม TQA Criterial 2024 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
---------
เสื้อเหลือง 72 พรรษา (ฝั่งคณะฯ) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
งปอ.67/2567
ขอส่งเอกสารการเบิกค่าตอบแทน "งานบริการประกันสุขภาพเอกชน" เพื่อตรวจสอบและลงนามใบสำคัญรับเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
707/2567
ด่วน วิชาการ | ขอความอนุเคราะห์อาจารย์มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567-2572 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
708/2567
ด่วนที่สุด วิชาการ | ยืนยันกำหนดสำหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์ อ.23 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-----
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน31 แฟ้ม ลว.10 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
0033.124/18911
นม 0033.124/18911 ขอส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ฝึกภาคปฏิบัติ (Elective) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.2.2.1/0274
แจ้งผลการอนุมัติและดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
ขออนุมัติการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าห้องพักอาศัยที่มียอดค้างชำระประจำเดือนมกราคม 2567 หอพักแพทย์นวไชยยันต์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
CUH 066-04/2567
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 24 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
------
แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรของรพ.จุฬาลงกรณ์ "นพ.ชวรินทร์ อมเรศ" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.273/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 เมษายน 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-------
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ "อ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/02198
ซองน้ำตาลปิดผนึก 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝกง.1638
แจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน "น.ส.ชื่นจิตต์ เพชรพุก" 22,000.00 บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-----
ขอให้ตรวสอบ ทบทวนสิทธิ์ และบทบาทการใช้งานในระบบสารสนเทศทางการเงินสภากาชาดไทย (FMIS) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ปกปิด IR
ศบส.ที่ 362 ลว.9 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/พิเศษ
ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโดยมติเวียน ครั้งที่ 7/2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.265/2567
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ณ อาคาร Extended OPD 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
642/2567
วิชาการ | ขอความอนุเคราะห์อาจารย์คุมสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในปี พ.ศ.2567 รอบพิเศษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
645/2567
วิชาการ | ขอความอนุเคราะห์ออกข้อสอบ OSCE ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
กม.87/2567
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเห็นหมายศาลหรือพนักงานเดินหมายของศาล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
----
การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินสนับสนุนหน่วยงาน พ.10 เม.ย.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ฝทส.118/2567
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.39/1524
ขอให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรในระบบ Gloves 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
กนส.0445/2567
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เดือนเมษายน 2567 พ.17 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปก 83/2567
ขออนุมัติอาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม TQA Criteria 2024 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ชค 0062/2567
ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ช่วงชั้น Pre-clerkship ปีการศึกษา 2568 (ศ.นพ.สมศักดิ์ และ อ.นพ.ดนัยเทพ) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท.176/2567
เรื่อง ขอแจ้งผลการสอบ Orthopaedic Basic Science ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
พสท.62/2567
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ 247/2567
ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ (อิตาลี) ประชุมวิชาการ 21st ESSKA Congress ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
587/2567
วิชาการ | ขอเชิญ รศ.ดร นพ.ศรัณย์ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา ปีการศึกษา 2567 รบที่ 2 โควตา (Quota) อังคาร 23 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ240/257
วิทยากรและประชุมวิชาการ 4th Annual SMISS Asia/Pacific Meeting ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 25 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วก 192/2567
นิสิตแพทย์ต่างประเทศขอมาศึกษาดูงาน Ms. Charlotte Eliza Wattam 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ226/2567
ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ ขออนุมัติร่วมประชุมวิชาการ IFFAS 2024 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พค - 1 มิย 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รบที่ 2 โควตา (Quota) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ขอส่งรายงานปัญหางานบริการเฉพาะทางผู้ป่วยนอก มีนาคม 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
9856
สารบรรณ | ขอเรียนเชิญแพทย์เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ "สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับข้อเสื่อม" นพ.นน จารุเธียร 19 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.254/2567
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและงานครบรอบ 60 ปี ภาควิชาฯ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
25/2567
อธ.๒๕๕/๒๕๖๗ ขอส่งชิ้นส่วนกระดูกอาจารย์ใหญ่เพื่อฌาปนกิจ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ชค 0062/2567
ขอเชิญทำบุญถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องมนวันสงกรานต์ ๒๕๖๗ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝกง.1483
แจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก น.ส.วิภาวดี สมอุ่มจารย์ 18,328.- อ.นพ.ชินดนัย 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
152/2567
ศูนย์พัฒนาคุณภาพที่ | ขอเชิญประชุมคณะกรรมการระบบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 พฤ.11 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
---
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน 16 แฟ้ม ลว.3 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝ.บ.ง.4166/67
เร่งรัดการส่งเอกสารการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ122/2567
.๑๒๒/๒๕๖๗ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องตัดเฝือกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ และ ๖ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๕๐๐.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุม Tutorial Musculoskeletal Oncology (Pathology Course 2024 : 4Th resident only) อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส 27 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.2.2.2/0276
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 (รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64/03366
ปฏิทินการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษผ่านระบบสารสนเทศ CU Adjunct ประจำปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศ.0409/2567
ขอข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.250/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าแพทย์ Part Time (500บ/ชม) มี.ค.67 เป็นเงิน 12,000.- 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.249/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่า อ.แพทย์ทำผ่าตัดนอกเวลา มี.ค. 67 เป็นเงิน 2,000.- บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝวค.116/2567
ขอส่งแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ณ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
กศ.131/2567
ขอเชิญร่วมงาน "แสดงมุฑิตาจิต และรำลึกถึงพระคุณครู ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ" อ.30 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศบศ.ที่ 307
ปกปิด IR 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปชส 161/2567
ขอคามอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงาน น.ส.ลลดา หลิว 17-21 มิ.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
บค.1496/2567
ประกาศวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และขอเชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทย ใส่เสื้อสีหลือง ทุกวันจนทร์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.248/2567
แบบเสนอยาเข้าเภสัชตำรับรพ. PARECOXIB บ.เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.247/2567
แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้า "อุปกรณ์เย็บซ่อมหมอนรองกระดูกขอเข่า" บ.เมดิไทม์ จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.246/2567
แบบฟอร์มการเสนอเวชภัณฑ์เข้า "ขวดสูญญากาศสำหรับดูดเลือดค้างในแผล" บ.เมโทร เมดิคอล จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน 26 แฟ้ม ลว.27มี.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
004-04/2567
CUH ขอเข้าล้างลอกลงแว็กพื้นกระเบื้องยาง ภายในพื้นที่ห้องประชุม ชั้น 12,11 โซนเอ (แผน 3 เดือน) 14 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝวร.138/67
ขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เดือน ม.ค. และ ก.พ.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน 27 แฟ้ม ลว.1 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/01949
ขอข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.18/02809
ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ คณาจารย์ ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
602/2567
วิชาการ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต อ.สมศักดิ์ อ.ดนัยเทพ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการทำงาน "อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์" ทำ VISA 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/01998
"ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม" ขอเชิญร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
กศ.00156/2567
ขอเชิญร่วมงาน "แสดงมุทิตาจิต และรำลึกถึงพระคุณครู ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.229/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ผศ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ วันที่ 28 พค - 2 มิย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.00026/2567
ประชุมวิชาการ Tutorial Musculoskeletal Oncology วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.244/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ อ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์ ปท.ออสเตรเลีย 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.238/2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 1st Chula Orthopedics Annual Meeting ศ.31 พ.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.239/2567
ขอความอนุเคราะห์เก็บครุภัณฑ์เพื่อรอจำหน่าย ณ อาคาร อปร. "กล้องจุลทรรศน์เพื่อการผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.238/2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 1st Chula Orthopedics Annual Meeting 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.240/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล วันที่ 13-16 มิย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.243/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.25/1337
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 รุ่นที่ 12 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.2.1.1/
64.2.1.1/0270 :ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สศพจ.17/2567
แจ้งรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมงาน คารวะผู้อาวุโส วัสพฤหัสบดีที่ 4 เมย 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/พิเศษ
ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโดยมติเวียน ครั้งที่ 5/2567 7.1 บริการวิชาการ ร่วมประชุม
ลร.05578/2567
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา อ.นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์ 16. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 587/2567
ขอเชิญเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ อ.23 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ว 587/2567
ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" ขอเชิญเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ อ.23 เม.ย. 67 16. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ฝบค.3893/2567
ขอให้บุคลากรสังกัดรพ.จุฬาลงกรณ์ ยืนยันการับทราบระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.226/2567
ขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงษ์ 8-10 พ.ค.67 ITALY 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.225/2567
ขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงษ์ 27 เม.ย. 67 มาเลเซีย 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
นพ.นน จารุเธียร ขอสม้ครรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ในการประชุม 25th EFFORT Congress ณ เมือง Hambrug ประเทศ Germany ระหว่างวันที่ 22-24 พค 2567 .3 งานบริการวิชาการ วิทยากร
อว 64.13/01909
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.230/2567
ขอบริจาคเงินเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/01912
ขอข้อมูลประวัติเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปก 44/2567
ขอแจ้งเรื่อง Performance Pay ภาควิชา รอบปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ที่ 155/2567
แนวทางการบริหารจัดการเงินสนับสนุนหน่วยงาน รพ.จุฬาลงกรณ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
หร.1212/2567
ขอเชิญชวนร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ 28 ก.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว64.13/01909
ซองน้ำตาลปิดผนึก 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 578/2567
ขออนุมัติให้อาจารย์ในสังกัด (อ.นพ.ดนับเทพ ลิ่มสกุล) เป็นกรรมการและเข้าร่วมประชุมเตรียมการสอบสัมภาษณ์สำหรับงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 7.3 งานบริการวิชาการ วิทยากร
อธ.231/2567
ตรวจสอบและคุมยอดงบประมาณ ประจำปี 2567 (วัสดุสำนักงาน 6 รายการ) ยอด 756 บาท เงินรายได้ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.2.2.1
อว 64.2.2.1/0209 ขออนุมัติเบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13
อว 64.13/01903 ขอให้เสนอข้อมูลและประวัติของผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13
อว 64.13/01914 ขอเรียนเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต์” ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
----
แบบแจ้งความจำนงเพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด.ช.ธีโอ แฮตตั้น) อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 529/2567
วิชาการ 529/2567 ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว.64.13/พิเศษ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากศ.10 พ.ค.67 เป็น ศ.3 พ.ค. 67 "ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สศพจ.17/2567
ขอเชิญร่วมงาน "คาราวะผู้อาวุโส" พฤ.9 เม.ย. 67 "ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว.64.13/01810
"ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" ขอเรียนเชิญท่านร่วมมือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์" ประจำปี 2567 พฤ.9 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
----
อว 660301.6.2.14/577 ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาในรายวิชาส่งเสริมสมรรถนะ (Elective) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศรว. 72/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์คุมสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.227/2567
การรับบริจาค (คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ว 578/2567
ขออนุมัติให้อาจารย์ในสังกัดเป็นกรรมการเตรียมการสอบสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 1-2 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สศพจ.17/2567
ขอเชิญร่วมงาน "คารวะผู้อาวุโส" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.13/พิเศษ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
จฬ.น.ว.ที่ 6/2567
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (PMS) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝวร.133/67
ขอส่งรายงานอัตราการนำส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย 7 วัน และ 15 วัน ประจำเดือน ต.ค.-ก.พ.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-----
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส ลว.22 มี.ค. 67 จำนวน 43 รายการ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.199/2567
ขออนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตรเพิ่มเติม "นพ.ชานนท์ ตรีกาญจนานันท์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝวภ.440/67
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พ.27 มี.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.221/2567
ขอปิดให้บริการคลินิกกระดูกทั่วไป และคลินิกกระดูกเฉพาะทาง ภปร ชั้น 5 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.223/2567
ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ (ไปเยอรมนี) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.222/2567
ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม (ไปญี่ปุ่น) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
อว 64.2.2.1/0177 ขออนุมัติเบิกเงินทุนส่งเสริมและสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
บว 0062/2567
ขอเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) บนแพลตฟอร์ม MedUMORE 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.220/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ วันที่ 18-21 พค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.219/2567
เรื่อง ขออนุมัติส่ง นพ.พงศธร มีถาวรกุล เข้าฝึกอบรมโรคข้อ วันที่ 11 มีนาคม - 7 เมษายน 2567 4.2.1 แพทย์ประจำบ้าน
อธ.213/2567
เรื่อง ขออนุมัติส่ง นพ.พงศธร มีถาวรกุล เข้าฝึกอบรม รพ.ขอนแก่น วันที่ 8-21 เมษายน 2567 4.2.1 แพทย์ประจำบ้าน
ว 537/2567
ขออนุมัติอาจารย์ในสังกัด (อ.นพ.ชานนท์ ตรีกาญจนานันท์) เป็นอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อเรื่อง ในกิจกรรม Be Inspired 7.2 งานบริการวิชาการ สอน
ว 505/2567
อ.นพ.ดนัยเทพ ลิ่มใสกุล รับเชิญอาจารย์ในสังกัดสอน วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. และออกข้อสอบในรายวิชา 3030312 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 7.2 งานบริการวิชาการ สอน
512/2567
อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส เข้าฟังการนำเสนอผลงานรายวิชาโครงการพิเศษทางชีวเวชศาสตร์ 1 และ 2 วันศุกร์ที่ 12 กค 2567 7.2 งานบริการวิชาการ วิทยากร
ปก 67/2567
ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx400 7.3 งานบริการวิชาการ วิทยากร
-----
ขอนำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ระดับหน่วยงาน (Unit fire drill) ประจำปี 2567 ของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 20 ก.พ.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
อว 64.2.1.1/0271 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille ในระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
------
วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2567 ศ.22 มี.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.216/2567
เรื่อง ขออนุมัติฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และขออนุมัติให้แพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด รับเงินเดือนจาก รพ จุฬาลงกรณ์ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.217/2567
เรื่อง ขออนุมัติฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการอบรม 2567 และขออนุมัติให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่มีต้นสังกัด รับเงินเดือนจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ 4.2.1 แพทย์ประจำบ้าน
อธ.218/2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลให้บุตรสาว ของ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.215/2567
ขอสมัครรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ นพ.นน จารุเธียร 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท. 134/2567
ขออนุมัติ คลากร วันที่ 21 มี.ค 67 ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ICS 223/2567
ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ วันที่ 17 - 19 เม.ย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
------
ขอนำส่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วันหยุดประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (คุณพิชิต) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
545/2567
ด่วนที่สุด - วิชาการ | ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) พ.27 มี.ค., พฤ.28 มี.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.214/2567
ขอส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ งวดที่ 1 ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สัญญาเลขที่ HEA663000022 (ศ.นพ.อารี ตนาวลี) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
128/2567
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ -- ขอเชิญประชุมการจัดทำสื่อวิดิโอสำหรับการเรียนการสอน Surgical Safety อ.26 มี.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
7491
สารบรรณที่ 7491 ปกปิด IR ด่วนที่สุด 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.182/2567
เรื่อง ขอแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (นพ.ณภัทร เสงี่ยมพงษ์) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.181/2567
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (นพ.ชิตภูมิ เชิญตระกูล) 4.2.2 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อธ.180/2567
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา (นพ.ทิวัตถ์ จารุกำจร) 4.2.2 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
7174
สารบรรณ ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากงานออกร้านคณภริยาฑูต ครั้งที่ 57 4.2.1 แพทย์ประจำบ้าน
537/2567
วิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอน อ.ชานนท์ พฤ.4 เม.ย.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ปชส151/2567
(ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว 1 เม.ย. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.211/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินบริจาค ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ รหัสโครงการ 4674 ของ น.ส.ชื่นจิตต์ เพชรพุก เป็นเงิน 22,000 บาท 1. งานประกันคุณภาพ (HA)
อธ.208/2567
ขอความอนุเคราะห์ยืม ipad ในการสอบ วันที่ 25 มีนาคม 67 1. งานประกันคุณภาพ (HA)
อธ.200/2567
ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ ศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม วันที่ 23-26 พค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.183/2567
ขอแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมข่อเข่าและข้อสะโพก ปี 2567 (นพ.สุขุม สถิตเวโรจน์) 1. งานประกันคุณภาพ (HA)
อธ 106/2567
รศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร เสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ณ เมือง นารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 7.3 งานบริการวิชาการ วิทยากร
อธ.209/2567
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ณ อาคาร Extended OPD 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
----
ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์เซ็นรับรองการให้รหัส (แฟ้มม่วง) จำนวน54 แฟ้ม ลว. 15 มี.ค.67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว.7415(20)/ว.8
ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์ดูงานด้าน spine ของ พญ.ธรรมมาภรณ์ จัน่ทร์วิทยานุชิต 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
386/2567
วิชาการ เรื่อง ขอความร่วมือบันทึกเกรดออนไลน์ รายวิชาเลือกบังคับ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ของนิสิตชั้นปีที่ 6 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
520/2567
ตรวจสอบรายงานทะเบียนอาจารย์และรายงานทะเบียนห้อง 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ปชส.153/2567
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดตัว ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาโรคทางด้านกระดูกสันหลัง (ภาคพื้นเอเชีย) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.207/2567
ขอส่งรายชื่อกรรมกรรมสอบสัมภาษณ์เพื่อหนังสืออนุมัติและหนังสือวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2567 จำนวน 8 ท่าน 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.132/2567
แจ้งผลการคัดเลือก fellow spine ปี 67 (นพ.อดิเทพ เจริญโยธากุล) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
วป.00185/2567
ขอส่งแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2537 ฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.206/2567
ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 11 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.179/2567
ขอต่ออายุโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ยาไอแบนโดรเนตทางเหลือดดำแบบเบออรี่บริดจิ้งเทียบกับบริดจิ้งปกติในการป้องกันการสลายตัวของกระดูกหลังหยุดยาดีโนซูแมบในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในวัยสตรีวัยหมดประจำเดือนการทดลองแบบสุ่ม 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.205/2567
ขออนุเคราะห์เพิ่มร่างอาจารย์ใหญ่และขอเปลี่ยนผู้สนับสนุนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15 พค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.188/2567
เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่อาคารแพทยพัฒน์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27-28 มีนาคม 67 (สาย sport) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท.125/2567
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นพยานศาล วันที่ 21 มีนาคม 2567 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
---
ขออนุมัติบุคลากร (ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ) เป็นวิทยากรร่วมงาน "ชีวิตสร้างได้ หล้งหายจากมะเร็งกระดูก" วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
อธ.204/2567
ขอเพิ่มวันออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ "อ.นพ.นรา จารุวังสันติ" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
505/2567
ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดสอน และออกข้อสอบในรายวิชา 3030312 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) แพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 "อ.ดนัยเทพ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.202/2567
ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ศูนย์ฝึกผ่าตัด วันที่ 9 สค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว64.13/01540
ด่วนมาก ขอให้แจ้งยืนยันการเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication) สำหรับพนักงานมหาลัย สายปฏิบัติการ P7 และ P8 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สอธท. 12/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร วันที่ 22 มี.ค. 67 ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.198/2537
ขออนุญาตเข้าตกแต่งภายในและเดินระบบสายไฟและน้ำประปาเพิ่มเติม (ห้อง 1221) ของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12 โซนบี 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
513/2567
ขอให้รายงานผลการสอบทักษะหัตถการ (Manual skills) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.106/2567
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ รศ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร วันที่ 25-26 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.6/2567
ขออนุมัติใช้เงินบริจาค ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ รหัสโครงการ 4674 เพื่อรักษา นายสิทธิณัฐ ฐาปนพงศ์ธนสาร เป็นเงิน 17000 บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.140/2567
ขออนุมัติใช้เงินบริจาค ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ รหัสโครงการ 4674 ของ นายมาณะ พรานกระโทก เป็นเงิน 56,000 บาท 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
กนส.0326/2567
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เดือนมีนาคม 2567 และเข้าร่วมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สต.45/2567
จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
กนส.0313/2567
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันระลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ "ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" จ.25 มี.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
วิชาการ 512/2567
ขอเรียนเชิญอาจารย์ในสังกัดของท่านเข้าฟังการนำเสนอผลงานรายวิชาโครงการพิเศษทางชีวเวชศาสตร์ ศ.12 ก.ค.67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
CUH 051-03/2567
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 19 มี.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
กนส.0327/2567
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันระลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ (ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดงาน) จ.25 มี.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
L.0348/2567
ขอความอนุเคราะห์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมฝึกทำผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ (Soft Cadaver) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.2.2.2/0180
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 34 โครงการ (อ.อารี) 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อว 64.25/1054
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๙ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.194/2567
ใบสำคัญรับเงินค่าบริการประกันสุขภาพเอกชน (Claim ตรง)-300 ก.พ.67 เป็นเงิน 2,100.-+ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.193/2567
ใบสำคัญรับเงิน ค่าบริการประกันสุขภาพเอกชน ในเวลา แพทย์เจ้าของไข้ ก.พ.67 เป็นเงิน 3,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
------
ขอส่งเอกสารการเบิกค่าตอบแทน "งานบริการประกันสุขภาพเอกชนน" เพื่อตรวจสอบและลงนามใบสำคัญรับเงิน ก.พ.67 เป็นเงิน1,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
503/2567
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลตารางสอน 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
43/2567
เรื่องขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.13/01393
พิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศของคณะแพทยศาสตร์ งบประมาณ 2567 "อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ" 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
-----
ขออนุมัติเพิ่มรหัสหัตถการ (ไม่ใช้ดมยา) คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาออร์โธปิดิกส์ "อ.นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี" 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
สอธท. 12/2567
ที่ ขอนุมัติ อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส เป็นวิทยากรโครงการเครือข่ายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (TOA 11 Patient Support Groups) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
497/2567
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์อาจารย์คุมสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) อา.31 มี.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
64.2.2.2/0202
แจ้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ ทุนวิจัยพื้นฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท.111/2567
ขออนุมัติ นพ.ชวรินทร์ อมเรศ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ MCQ และ SEQ 7.3 บริการวิชาการ วิทยากร
อว 64.13/พิเศษ
ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโดยมติเวียน ครั้งที่ 4/2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.197/2567
ที่ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลใหม่ให้บิดา มารดา ของ ภัทรศยา 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อว 64.2.2.1/0152
เปิดรับทุนสนับสนุนการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีงบ 2567 ผ่านระบบ My Research 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท. 125/2567
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นพยานศาล วันที่ 21 มี.ค. 67 ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
159/2567
ขอความอนุเคราะห์จัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.176/2567
ที่ ใบสำคัญรับเงินค่าอ.แพทย์ให้คำปรึกษานอกเวลาราชการ ก.พ.67 เป็นเงิน 600.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.175/2567
ที่ ใบสำคัญรับเงินค่าอ.แพทย์ทำหัตถการนอกเวลาราชการ ก.พ. 67 เป็นเงิน 4,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.174/2567
ที่ ใบสำคัญรับเงินค่าอ.แพทย์ทำหัตถการนอกเวลาราชการ ม.ค. 67 เป็นเงิน 2,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศมร.99/2567
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อแพทย์หรือผู้แทน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.173/2567
ที่ ใบสำคัญรับเงินค่าแพทย์ Part Time (500 บาท/ชม.) ก.พ.67 เป็นเงิน 11,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.172/2567
ที่ ใบสำคัญรับเงินค่าแพทย์ Part Time (500 บาท/ชม.) ม.ค.67 เป็นเงิน 14,000.- 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
6624
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
กนส.0313/2567
"ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ" ขอเชิญร่วมเป็นเกียติในงานวันระลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ จ.25 มี.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ECC 88/2567
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการฟื้นฟูระยะแรกภายหลังการผ่าตัดเชื่อมกระดูกหลังระดับเอง ด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
รพอท.62/2567
ที่ เรื่อง ขอแจ้งรูปแบบอบรมและสอบ Basic Surgical Science for orthopaedic ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.195/2567
ที่ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก พร้อมหน้ากาก ของ นพ.กันตดนย์ ประทีปสว่างวงศ์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ฝทส.85/2567
ที่ เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ รพ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-----
คณาจารย์ขออนุมัติลากิจเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ระหว่างเดือน มีนาคม 2567 - พฤษภาคม 2567 12. งานอื่น ๆ
อว 64.13/พิเศษ
นยบ 0036/2567 ขอส่งสรุปผลคะแนน Performance Pay ประจำปี พ.ศ.2565-2566 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รง 0608/ว.5
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม วันที่ 21 มี.ค. 67 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท. 111/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ MCQ และ SEQ วันที่ 12 มี.ค. 67 อ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
สอธท.12/2567
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร วันที่ 22 มี.ค. 67 อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
487/2567
ขอเชิญประชุม ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ วันที่ 20 มีค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.192/2567
ที่ แบบฟอร์ม การเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "Ratral Head Prosthesis" บ. ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.191/2567
ที่ แบบฟอร์ม การเสนอเวชภัณฑ์เข้าเพื่อจำหน่ายในรพ. "อุปกรณ์กระตุ้นเส้นประสาทผ่านผิวหนังด้วยกระแสไฟฟ้า เก็กโค ที3" บ. ที.พี.แลบบอราทอรีส์ (1969)จ. 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
ศป 012/2567
"ผศ.นพ.ชวรินทร์ อมเรศ" ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 พฤ.21 มี.ค. 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
ศอส. 65/2567
ขอเชิญบุคลากรตามรายนามแนบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน (Tdap) สำหรับผู้ใหญ่ นพ.คณาพงษ์ พรศิริวัฒนากุล 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
99/2567
ที่ รายนามและรหัสประจำตัวนิสิตแพทย์ ระดับชั้นปีที่ 6 รพ.จุฬาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
96/2567
ที่ งดให้บริการคลินิกกระดูกทั่วไป และคลินิกกระดูกเฉพาะทาง ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อาคาร ภปร.ชั้น 5 วันที่ 7-8 มี.ค. 67 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
-------
คำขอหนังสือรับรองทำบัตร RFID "รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงุสข" ทำบัตรทดแทน กรณีสูญหาย 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.178/2567
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ODS (One Day Surgery) Service ครั้งที่ 2/2567 พฤ.21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.171/2567
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการวิจัย สัญญาทุนเลขที่ RA 66/029 อ.ดร.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.185/2567
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล "รายงานการรับเงินบริจาคเพื่อฝ่ายออร์โธปิดิกส์" (25010038-0001) 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.187/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ นางภัทรศยา หงษ์ทอง วันที่ 9-14 พค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.186/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล วันที่ 18-25 พค 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.177/2567
ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ODS (One Day Surgery) Service ครั้งที่ 2/2567 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
อธ.190/2567
ขออนุมัติลากิจเพื่อไปต่างประเทศ ศ.นพ.อารี ตนาวลี วันที่ 19 มีค - 1 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
อธ.189/2567
ขออนุมัติลาพักผ่อนประจำปีเพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส วันที่ 5-13 เมย 67 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
รพอท.116/2567
เรื่อง ขอความกรุณาเสนอชื่อตัวแทนเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปี 2567 15. เรื่องรับเข้าทางคณะฯ
CUH141-02/2567
ขอนำส่งรายงานผลการสำรวจด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ชั้น 11A-12 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.
CUH010-03/2567
ขออนุญาตเข้าพื้นที่ ชั้น 12 และ 11 โซนเอ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ 16. เรื่องรับเข้าทาง รพ.